Board Elections

Aldine ISD Trustees election set for Nov. 5

Aldine ISD will hold a school board election for Positions 1, 2, 6 and 7 on Tuesday, November 5.

Interested candidates may file for a place on the ballot between Monday, July 22 and Monday, August 19 by submitting an application. Election packets will be issued to candidates who file an application for a place on the ballot.

Applications are available online and can also be picked up from Yolanda Loera, Executive Assistant to the Board of Trustees, between the hours of 8 a.m. and 4:30 p.m. Ms. Loera is located at the Donaldson Administration Building, located at 2520 W.W. Thorne Blvd.

Candidates have until 5 p.m. to file on August 19.

Interested persons may obtain information regarding how/when to file for a position on the ballot here: Filling for a Position & Link to Application

Early voting will take place from October 21 to November 1 at any polling place in Harris County. Voters may apply for a ballot by mail until October 25. To apply for a ballot by mail, visit www.HarrisVotes.com or call 713.755.4983. Ballot by mail applications can also be picked up at any public library. Harris County will announce polling place locations prior to the election. Locations will be listed on the county’s website and in the Houston Chronicle prior to the election.

Notice of Drawing for Place on the Ballot for the November 5, 2019

Regular Trustee Election for Position Nos. 1, 2, 6 and 7

Notice is hereby given of a drawing to determine the order in which the names of the candidates are to be printed on the ballot for the election to be held on Tuesday, November 5, 2019 in Aldine Independent School District, Texas.

The drawing will be held at 5:30 p.m. Tuesday, August 20, 2019, in the boardroom at the Aldine Independent School District M.B. Donaldson Administration Building, located at 2520 W.W. Thorne Dr., Houston, Texas 77073.

If you cannot, or you do not wish to attend, you may send someone to draw for you.

If no one is present to draw for you, a person will be assigned to draw for you.

If the position for which you are running is uncontested, there will be no need to draw for the position.

Any interested person may attend.

If you have questions or need further explanation, please call Abel Garza at 281.985.6203.

Aviso de sorteo de lugares en la boleta de votación del 5 de noviembre de 2019

Elección Regular de Síndicos para las Posiciones Nro. 1, 2, 6 y 7

Se notifica por el presente que se realizará un sorteo para determinar el orden en que aparecerán impresos los nombres de los candidatos en la boleta de votación de la elección que se celebrará el martes 5 de noviembre de 2019 en el Distrito Escolar Independiente de Aldine, Texas.

El sorteo se realizará el martes 20 de agosto de 2019 a las 5:30 p.m. en la sala de juntas del Edificio Administrativo M.B. Donaldson del Distrito Escolar Independiente de Aldine, ubicado en 2520 W.W. Thorne Dr., Houston, Texas 77073.

Si usted no puede o no desea asistir, puede enviar a alguien para que realice el sorteo en su lugar.

Si no hay nadie presente para que realice el sorteo por usted, se asignará a una persona para que lo haga.

Si la posición para la que es candidato no tiene oposición, no habrá necesidad de realizar un sorteo para ella.

Puede asistir cualquier persona que esté interesada.

Si tiene alguna pregunta o necesita mayor explicación, llame a Abel Garza al 281.985.6203.

Thông Báo Rút Thăm Xác Định Vị Trí trong Lá Phiếu cho

Cuộc Bầu Cử Ủy Viên Quản Trị Thường Lệ ngày 5 tháng Mười Một, 2019, cho Các Vị Trí Số 1, 2, 6 và 7

Theo đây xin thông báo về việc rút thăm xác định thứ tự ghi tên các ứng cử viên trong lá phiếu cho cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào thứ Ba, ngày 5 tháng Mười Một, 2019, tại Aldine Independent School District, Texas.

Buổi rút thăm sẽ diễn ra vào lúc 5:30 chiều ngày thứ Ba, 20 tháng Tám, 2019, tại phòng họp của ban giám đốc ở Aldine Independent School District M.B. Donaldson Administration Building, nằm tại 2520 W.W. Thorne Dr., Houston, Texas 77073.

Nếu không thể hoặc không muốn tham dự, quý vị có thể nhờ người khác tới rút thăm thay cho quý vị.

Nếu không ai tới rút thăm thay cho quý vị, một người khác sẽ được chỉ định để rút thăm cho quý vị.

Nếu vị trí mà quý vị đang muốn tranh cử không có đối thủ tranh cử, sẽ không cần phải rút thăm cho vị trí đó.

Bất kỳ ai quan tâm đều có thể tham dự.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần giải thích thêm, vui lòng liên lạc với ông Abel Garza tại số 281.985.6203.

2019年11月5日常規理事選舉(席位1、2、6及7)

選票之位置抽籤通知

茲此公告,將抽籤決定候選人姓名印在用於選舉的選票上的順序,此選舉將於2019年11月5日,在Aldine獨立學區,Texas召開。

抽籤將於2019年8月20日,下午5:30,Aldine獨立學區M. B. Donaldson行政大樓會議室舉行,地址是2520 W. W. Thorne Dr., Houston, Texas 77073。

如果您無法或不願出席抽籤儀式,可派遣代表抽籤。

如果您沒有派遣代表,我們會指派一人代您抽籤。

如果您競選的席位無競爭對手,則該席位無需抽籤。

任何有意人士皆可出席。

如有問題或需要進一步的解釋,請致電281-985-6203聯繫Abel Garza.